Hillerød Kraftvarmeværk

Hillerød Kraftvarmeværk blev indviet i 1991, og Hillerød Forsyning overtog officielt værket den 31. marts 2011.

Hillerød Kraftvarmeværk er et naturgasfyret combined cycleanlæg. Naturgassen forbrændes i gasturbinen, som driver en generator. Generatoren producerer elektricitet, og overskudsenergien i udstødsgassen fra gasturbinen anvendes til dampproduktion i en dampkedel og til at opvarme en del af fjernvarmevandet.

Hillerød Kraftvarmeværk producerer el og varme og forsyner varmekunder i Nordsjælland (Farum, Hillerød og Værløse).

Produktion

Hillerød Kraftvarmeværk har en produktionskapacitet på 75 MW el. Den årlige produktion af el er på omkring 400 mio. kWh. Det svarer til et elforbrug i 100.000 boliger. Hillerød Kraftvarmeværk producerer omkring 416 mio. kWh varme, baseret på en varmeproduktionskapacitet på 78 MJ/s. Det er tilstrækkeligt til at dække varmebehovet i cirka 40.000 boliger.

Kraftvarmeværket bruger årligt cirka 82 mio. kubikmeter naturgas til el- og varmeproduktion.

Varmeakkumulator

Anlægget er udstyret med en varmeakkumulator, der kan rumme 16.000 kubikmeter vand. Tanken fungerer som en kæmpe termoflaske og bruges til at oplagre varmt vand, mens værket er i drift. Når værket ikke producerer, kan det opsamlede varme vand benyttes i fjernvarmenettet.

Kraftvarmeværket og miljøet

Gennem samproduktion af el og varme anvendes energien i brændslet næsten dobbelt så godt som i et kraftværk, der kun producerer elektricitet.

Kraftvarmeværket udnytter 88 % af energien i brændslet til el- og varmeproduktion. Den effektive udnyttelse af brændslet giver miljømæssige fordele, idet udsendelsen af kuldioxid, svovldioxid og kvælstofilter reduceres væsentligt.

Fyring med naturgas giver yderligere en række miljømæssige fordele, da CO2-udledningen er mindre end i et tilsvarende kulfyret anlæg. Naturgassen er desuden renset for svovl inden forbrændingen.

Endelig er gasturbinen udstyret med en teknologi, der mindsker dannelsen af kvælstofilter.