Priser 2017

Alle beløb er ekskl. moms

Tilslutningsbidrag

Tilslutningsbidrag betales af ejendomme, der ikke tidligere har været inddraget under et offentligt spildevandsanlæg.

Tilslutningsbidraget for en boligenhed eller pr. 800 m2 påbegyndt grundareal for erhvervsarealer er et standardbidrag på 30.000 kr. (prisniveau december 1997).

Tilslutningsbidraget reguleres årligt efter et indeks for jordarbejder, der er udarbejdet af Danmarks Statistik.

Fuldt tilslutningsbidrag (regn- og spildevand) for 2017 er 49.115 kr.

Reduceret tilslutningsbidrag (kun spildevand) for 2017 er 29.469 kr. 

Vandafledningsbidrag

Alle ejendomme, der er omfattet af vedtægten og er tilsluttet spildevandsanlæg, betaler vandafledningsbidrag, der er et enhedsbidrag og dækker såvel anlægs- som driftsudgifter.

Boligenheder

Vandafledningsbidraget udgør pr. m3     34,00 kr.

Erhverv

For virksomheder differentieres spildevandstaksterne i 3 "trin" således, at virksomheder, der agerer på markedsvilkår, får en rabat på 12 % på deres vandforbrug, der ligger i intervallet 500-20.000 m3. For forbrug større end 20.000 m3 skal taksten reduceres med 36 %.

Vandafledningsbidraget udgør pr. m3

 Trin   Takst (kr./m3
  1   34,00
  2   28,56
  3   17,68

OBS! Genbrug af regnvand til toiletskyl og tøjvask er fritaget for vandafledningsbidrag.

Særbidrag

Der betales særbidrag, når der tilledes spildevand med et højere forureningsindhold end almindeligt husspildevand, og dette giver anledning til særlige foranstaltninger. Særbidraget beregnes som angivet nedenfor.

Afgift for aflevering af spildevand, slam og lign. på Hillerød Centralrenseanlæg

Afgift pr. m3 fedt eller fedtopløsning    150,00 kr.
Afgift pr. m3 slam og lignende    150,00 kr.
Afgift pr. m3 spildevand      35,70 kr.


Tømningsordning – se takstblad.

Betalingsbetingelser

En rykkerskrivelse koster 100 kr. (ekskl. moms). Vi beregner renter i form af nationalbankens udlånsrente + 8,00 % p.a ved for sent betalte regninger. Du bliver opkrævet et faktureringsgebyr på 45 kr., hvis du modtager din regning som papirregning.

Særbidrag 2017 (udregnes primo 2017)

Takstbladet for særbidrag for industrispildevand tilført Hillerød Centralrenseanlæg er baseret på dokumenterbare marginaludgifter til rensning af spildevand.

Særbidragsfaktorerne fastsættes hvert år ud fra følgende basisparametre for spildevandet tilført Hillerød Centralrenseanlæg:

  • Elforbrug til renseanlæggets procesmæssige drift, kWh/kg N og kWh/kg COD
  • Kemikalieudgifter til fosforfjernelse, kg fældningskemikalie/kg P
  • Kemikalieudgifter til kvælstoffjernelse, kg COD/kg N
  • Udgifter i forbindelse med slamdisponering, kg TS/kg P og kg TS/kg COD
  • Udgifter til polymerforbrug, kg pol/kg P og kg pol/kg COD.

Særbidragsfaktorerne træder kun i kraft, når spildevandets indhold af COD, N og P overskrider normalsammensætningen, dvs. at COD > 400 mg/l -> særbidrag på COD N > 30 mg/l -> særbidrag på N P > 7,5 mg/l -> særbidrag på P.

Særbidraget udregnes med en formel, hvori der indgår forureningsfaktorer for COD, N og P. Særbidrag (kr./m3 spv.)= ((COD-400)/1000*F(COD)+(N-30)/1000*F(N)+(P-7,5)/1000*F(P))

COD = COD indhold i spildevand, mg COD/l

N = N indhold i spildevand, mg N/l

P = P indhold i spildevand, mg P/l F(COD) = Forureningsfaktor for COD, kr./kg

COD F(N) = Forureningsfaktor for N, kr./kg N

F(P) = Forureningsfaktor for P, kr./kg P

Forureningsfaktorerne afhænger af spildevandssammensætningen (COD/N og COD/P) og af de gældende enhedspriser for energi, kemikalier og prisen for bortskaffelse af slam.

Akutte driftsproblemer

Ved akutte problemer uden for normal åbningstid på driftsområderne vand, varme og spildevand kan du via vores hovednummer få kontakt til vagtpersonale.

48 23 10 00