Etageboliger

Det er administratorenss eller udlejerens ansvar, at ejendommen er tilmeldt det nødvendige antal affaldsbeholdere til dagrenovation.

Er der erhvervslejemål i ejendommen, kan der være en aftale om, at virksomheden bruger de samme affaldsbeholdere som de øvrige beboere.

Din administrator/udlejer har også ansvaret for, at placeringen af beholdere er hensigtsmæssig for kørsel med kærre og containere.

Du kan selv hjælpe med at skabe gode arbejdsforhold for skraldemanden ved at sørge for, at cykler, lege- og haveredskaber ikke står i vejen for ham.

Kontakt din administrator/udlejer/vicevært, hvis:

  • affaldet ikke er blevet hentet
  • du mener, der ikke er tilstrækkelig plads til affaldet på ejendommen
  • du er i tvivl om, hvem der har ansvaret for f.eks. grusning, snerydning og beskæring af buske på adgangsvejen.

Implementering af nye affaldsordninger

I Hillerød Kommune skal genanvendelsen af husholdningsaffald øges fra 45,1 % i 2015 til 50 % i 2018, jf. Hillerød Kommunes Affaldsplan 2014-2024 samt målsætningerne i EU's Affaldsrammedirektiv og regeringens Ressourcestrategi.

For at nå målet implementeres en række nye affaldsordninger hos borgere i Hillerød, der bor i etageejendomme. Ud over fraktionerne glas, papir, pap og restaffald, skal der også indføres obligatoriske indsamlingsordninger for madaffald, plast og småt metal. Derudover skal ordningen for indsamling af pap og farligt affald implementeres i højere grad end i dag.

Hillerød Forsyning varetager opgaven med implementering af de nye indsamlingsordninger.

Bemærk! Påtænker en ejendom, at etablerer nedgravede beholdere til dagrenovation SKAL projektet godkendes af Hillerød Forsyning for at sikre, at vi kan tømme beholderne. Der er en række krav til adgangsvej og standplads, som skal være overholdt. Se Vejledning til etablering af nedgravede beholdere til dagrenovation og genbrug her

Planen for implementering af affaldssortering i etageboliger er følgende:

  • halvår 2017: Ejendomme med et ejendomsnr., som udgør mere end 99 boliger
  • halvår 2017: Ejendomme med et ejendomsnr., som udgør 50-99 boliger
  • halvår 2018: Ejendomme med et ejendomsnr., som udgør 21-49 boliger
  • halvår 2018: Ejendomme med et ejendomsnr., som 6-20 boliger
  • halvår 2019: Ejendomme med et ejendomsnr., som udgør 2-5 boliger

Hillerød Forsyning kontakter de respektive boligselskaber/foreninger jf. planen.

Akutte driftsproblemer

Ved akutte problemer uden for normal åbningstid på driftsområderne vand, varme og spildevand kan du via vores hovednummer få kontakt til vagtpersonale.

48 23 10 00