Gå til indhold

Bygge- og anlægsaffald

Bygge- og anlægsaffald opstår ved nybyggeri, renovering, lednings- og anlægsarbejder mv. Affaldet kan f.eks. være murbrokker, træ, armeringsjern, kabler, asfalt, vinduer, pap, plast, tapet, fliser (fra både badeværelse og køkken), gips og sanitet.

Jord er ikke byggeaffald, men behandles i særskilt regulativ for jord. Flytning af jord skal meldes til kommunen via Jordweb. Du kan læse mere om flytning af jord på Hillerød Kommunes hjemmeside.

Før du går i gang med en renovering eller nedrivning, skal du anmelde til Hillerød Forsyning, hvad byggeaffaldet består af, og hvor meget der er. Vi skal have din anmeldelse senest 14 dage, før du går i gang, når:

• Arbejdet skaber mere end 1 ton affald.

• Der udskiftes termoruder der kan være produceret i perioden 1950-1977.

• Der er farligt eller forurenet byggeaffald, herunder affald med asbest og PCB.

ANMELD DIT BYGGEAFFALD (login med NemID)

Bygherren har ansvaret

Ved bygge- og anlægsaktiviteter er det bygherren, der er ansvarlig for korrekt håndtering af affaldet, herunder sortering og aflevering til godkendt modtageanlæg.

Ved nedrivning og renovering, samt ved nybyggeri, kan der fremkomme farligt og miljøskadeligt affald. Dette affald, såvel som rent bygge- og anlægsaffald, skal håndteres korrekt for at undgå skader på miljøet og sundheden, samt for at spare på ressourcerne.

Derfor skal bygherren:

• Før byggearbejdet påbegyndes, gennemgå bygningen og byggearbejdet for at identificere de forskellige typer af affald.

• Anmelde byggearbejdet og affaldet efter lovgivningens regler.

• Sørge for, at affaldet sorteres korrekt, så det kan blive behandlet på den rigtige måde.

• Sørge for enten selv at genbruge eller genanvende affaldet eller sende det til virksomheder, som lovligt kan genbruge eller oparbejde affaldet, samt sende det farlige og miljøskadelige affald til behandling hos en godkendt behandlingsvirksomhed.

Du kan som bygherre og entreprenør få råd og vejledning til, hvilke regler der gælder, og hvordan du skal gribe sagen an, når du skal i gang med en opgave, som vil resultere i større eller mindre mængder bygge- og anlægsaffald i denne vejledning.

Læs mere om sortering af byggeaffald her.

Ved støvende eller støjende aktivitet i forbindelse med bygge-/anlægsarbejdet skal Hillerød Kommunes Forskrift om støj og støv for bygge- og anlægsarbejder overholdes.

Miljøfarlige stoffer

Affald fra byggeri og nedrivning indeholder med stor sandsynlighed farlige stoffer. Hillerød Kommune og Hillerød Forsyning arbejder for at sikre, at miljøskadelige stoffer ikke spredes, og at mest muligt af affaldet går til genbrug og genanvendelse. Du har pligt til at undersøge bygningen for skadelige stoffer inden nedrivning eller renovering, så vi sikrer, at rent, forurenet og farligt affald håndteres korrekt og ikke sammenblandes. Det giver mest genanvendelse og mindst spredning af farlige stoffer.

Dokumentation for renheden af materialer kan for eksempel ske ved forevisning af historik over alle anvendte byggematerialer eller ved prøveudtagninger og dertilhørende laboratorieanalyser.

Direkte genbrug af byggeaffald

Ved renovering og nedrivning kan vinduer, døre, sanitet, tømmer, tagsten og lignende genbruges direkte i andre byggerier. I enkelte tilfælde kan tegl, mursten og beton desuden genbruges direkte til stabilisering af veje, stier, mv. på den ejendom, hvor materialet er fremkommet.

Sammenblanding af byggeaffald

Sortering ved kilden kan undlades, hvis den samlede affaldsmængde fra det pågældende bygge- og anlægsprojekt ikke overstiger 1 ton. Affaldet skal i givet fald transporteres til et godkendt sorteringsanlæg.

Affald der indeholder asbest eller PCB samt farligt affald

Der gælder særlige regler for dele af bygningsaffaldet. Læs mere om PCB-holdigt affald, asbestaffald og farligt affald.

Eternitplader (både med og uden asbest), skal afleveres i en lukket gennemsigtig plastemballage (f.eks. plastfolie eller plastsække, lukket med tape), når det afleveres på genbrugsstationen.

Modtageanlæg, indsamlere og transportører

Der skal altid anvendes godkendte modtageanlæg, indsamlere og transportører. Det kan du finde i Affaldsregisteret

Akutte driftsproblemer

Ved akutte problemer uden for normal åbningstid på driftsområderne vand, varme og spildevand kan du via vores hovednummer få kontakt til vagtpersonale.

48 23 10 00