Gå til indhold

Vejledning til etablering af nedgravede beholdere

1.0 Indledning

Hillerød Forsyning tilbyder tømning af nedgravede eller delvist nedgravede beholdere til mad- og restaffald samt til glas, papir, pap, plast og metal.

Nedgravede beholdere kan kun etableres efter godkendelse af Hillerød Forsyning for at sikre, at tilkørselsforhold, kapacitet og placering mv. er i overensstemmelse med gældende ”Regulativ for husholdningsaffald” i Hillerød Kommune.

Indkøb, etablering og vedligeholdelse af nedgravede eller delvist nedgravede beholdere sker for bolig- eller ejerforeningens egen regning. Hillerød Forsyning står udelukkende for tømningen af beholderne og er ikke ansvarlig for indkøb, etablering og vedligeholdelse.

Bolig- eller ejerforeninger, der ønsker at etablere nedgravede affaldsbeholdere, skal være opmærksomme på, at der kan ske ændringer i Hillerød Kommunes regler for sortering af affald, som senere kan få indflydelse på den samlede affaldsløsning hos bolig- eller ejerforeningen.

Denne vejledning beskriver de krav, der skal opfyldes, når en bolig- eller ejerforening ønsker at etablere nedgravede affaldsbeholdere.

1.1 Regler for nedgravede beholdere

Reglerne for sortering af affald er de samme, uanset om man bruger nedgravede beholdere eller andet materiel (beholdere på hjul, mv.). Reglerne fremgår af Hillerød Kommunes ”Regulativ for husholdningsaffald” og kan læses på Hillerød Forsynings hjemmeside.

1.2 Hvem kan vælge nedgravede beholdere?

 Nedgravede eller delvist nedgravede beholdere kan erstatte den traditionelle løsning med beholdere på hjul.

 Løsningen henvender sig hovedsageligt til større boligforeninger, der har ansat personale til at varetage ejendommens drift og dermed også den interne håndtering af affald, idet beholderne kræver opsyn og vedligehold for at kunne drives stabilt.

 Der kan etableres fælles, nedgravede beholdere i rækkehusbebyggelser, hvor der ikke er plads til individuelle beholdere til rest- og madaffald. Dette kræver en dispensation fra Hillerød Forsyning. Yderligere skal nedenstående krav for fælles affaldsbeholdere opfyldes:

 • Bebyggelsen skal have en viceværtfunktion, der skal sørge for orden, renhold og snerydning. (Det behøver ikke være en vicevært, men en vicevært lignende funktion).
 • Afregning for tømmegebyret for mad-og restaffaldsbeholdere opkræves som et fællesgebyr hos den pågældende grundejerforening e. lign.
 • Afregning for tømmegebyret for de øvrige fraktioner indgår som en del af grundgebyret.

1.3 Fordele og ulemper ved at vælge nedgravede beholdere

 Der er flere fordele ved at etablere nedgravede beholdere til mad- og restaffald:

 • Jorden omkring beholderen køler affaldet ned og minimerer dermed lugtgener fra affaldet.
 • Stor kapacitet, op til 5 m3 i én beholder dækker mange boliger og fylder mindre rent fysisk.
 • Bedre arbejdsmiljø for servicemedarbejdere og renovationsfolk.

 Man skal være opmærksom på, at der også kan være ulemper forbundet med løsningen, idet gåafstanden til en affaldsbeholder kan blive væsentlig forøget for den enkelte beboer, hvilket især kan være problematisk, hvis der er ældre og/eller gangbesværede beboere.

2.0 Etablering af nedgravede beholdere

Ved etablering af nedgravede beholdere skal bolig- eller ejerforeningen selv afholde alle omkostninger. Dvs., at afdelingen selv laver en leverandøraftale og sørger for at indhente gravetilladelse hos Hillerød Kommune, samt sikre at renovationsbilens holdeplads under tømning er i overensstemmelse med vejmyndighedernes retningslinjer. Endvidere skal overskudsjord håndteres efter gældende miljøregler. Foreningen er yderligere ansvarlig for vedligeholdelse.

Hillerød Forsyning er ansvarlig for tømning af beholderne.

2.1 Sådan kommer du i gang

Det er Hillerød Forsyning, der giver den overordnede godkendelse af projektet, for at sikre, at vi kan tømme de nedgravede beholdere. BEMÆRK – etablering af nedgravede beholdere på privat område kræver en gravetilladelse fra Hillerød Kommune.

Vi anbefaler, at man som første skridt kontakter Hillerød Forsyning med en projektbeskrivelse, som skal indeholde følgende oplysninger:

 • Adresse og antal husstande
 • Antal og placeringen af de nedgravede beholdere markeret på et kort
 • Tidsplan
 • Oplys valg af leverandør og beholdersystem

Hillerød Forsyning kan kontaktes på mail affald@hfors.dk eller på telefon 48 23 10 00.

Bemærk at der er en række krav til adgangsvej og standplads, som skal være overholdt. Jf. afsnit 3.0 ”standplads og beholdere”.

Tilmelding til tømning/ibrugtagning af de nedgravede beholdere skal ske ved henvendelse til forsyningen senest seks uger før første ønskede tømmedag. Jf. afsnit 3.4 ”Vilkår vedrørende drift af beholderne”.

2.1.1 Sådan søger du om gravetilladelse

Når projektet er godkendt af Hillerød Forsyning, skal der søges om gravetilladelse hos Hillerød Kommune. Det gøres via Hillerød Kommunes hjemmeside. Skriv ”gravetilladelse” i søgefeltet øverst til højre på kommunens hjemmeside eller brug dette link.

I skal selv tjekke følgende før etablering:

 • Private arealer - Sørg for, at arealet, hvor nedgravningen ønskes, er på egen grund.
 • Lokalplanen – Tillader en evt. lokalplan, at der etableres affaldsanlæg på arealet? Hvis placeringen strider mod en lokalplanbestemmelse eller en bestemmelse i en byplanvedtægt, skal I ansøge om dispensation hos Hillerød Kommune på bygogmiljoe.dk
 • Ledninger i jord – Er der ledninger i jorden (el, vand, varme, afløb m.m.)? Oplysninger kan hentes på www.ler.dk – Kontakt derefter eventuelle ledningsejere.
 • Brandteknisk Vejledning 29 – bemærk:

Fuldt nedgravede beholdere kan etableres indtil min. 1 meter fra kanten af huset til stålkanten af beholderen (indkasthovedet). Delvist nedgravede beholdere (Molokker) kan etableres indtil 5 meter fra bygninger og oplag.

Der er ikke fastsat afstandskrav til parkeringspladser men alene til bygninger. Er der tale om en parkeringsplads i et overdækket areal eller carport er der derfor krav. Såfremt det blot er en opstribning på asfalt, hvor biler holder, er der ingen krav.

I tvivlstilfælde skal der altid rettes henvendelse til bygningsmyndighederne. Bygningsmyndigheden vil derefter fortage et konkret skøn og kunne afgøre eksempelvis forsvarlig afstand til bebyggelser og oplag.

Færdsel på brandveje:

Det kan med ejers accept tillades at lade renovationskøretøjer køre på bl.a. brandveje m.v. såfremt man ikke fortager længerevarende standsning, parkerer eller lign. Føreren må ikke forlade køretøjet og skal til enhver tid flytte sig for redningskøretøjer politi eller lign.

 • Brandredningsarealer - Er området udpeget til redningsareal i tilfælde af brand?
 • Jord - Hvis området er kortlagt eller områdeklassificeret, så skal flytning af overskudsjord anmeldes til Hillerød Kommune via selvbetjeningsløsningen jordweb.dk

2.1.2 Sådan håndterer du overskudsjord

Nedgravning af beholdere giver overskudsjord, som skal håndteres korrekt i henhold til jordforureningsloven. Ligger ejendommen inden for område klassificeringen (byzone), skal flytning af overskudsjorden håndteres i henhold til jordflytningsbekendtgørelsen.

Al opgravning og flytning af jord fra forurenede matrikler, og matrikler, der ligger i områdeklassificerede områder (byzone) og offentlig vej, skal anmeldes til Hillerød Kommune, By og Miljø.

Ren overskudsjord kan genanvendes som opfyldning omkring de nedgravede beholdere. I det omfang jorden ikke kan genanvendes på stedet, skal jorden bortskaffes til en godkendt modtager i henhold til gældende regler.

3.0 Beholdere og standpladser

Hillerød Forsyning har en række krav til beholderne blandt andet for at sikre, at beholderne kan tømmes med det udstyr, som vi har til rådighed via vores samarbejdspartner.

3.1.1 Indretning af standpladser

Samtlige beholdere til mad-og restaffald, plast, metal, papir og pap skal placeres samlet på hver standplads for at sikre nem adgang til alle affaldsfraktioner, jf. Hillerød Kommunes regulativ for husholdningsaffald. Glas placeres så vidt muligt på samme standplads, men indsamles desuden fra offentlige, husstandsnære kuber.

3.1.2 Tilgængelighed for renovatøren

For at opnå effektiv og sikker tømning er det vigtigt, at standpladsen opfylder en række krav, så både lastbil og kranarm har god plads til manøvrering.

 • En renovationsbil kan efter lovens krav være op til 12 m lang og have en højde på 4 m.
 • Køreveje og standplads skal være indrettet, så beholderen kan tømmes af en renovationsbil. Det betyder bl.a. at kørevejen skal være mindst 3,6 m bred samt funderet til tung trafik, dvs. til trafik med et akseltryk på mindst 20 tons eller 32 tons total. Med begge støtteben ude kan bilen fylde op til 4 m i bredden.
 • Skraldebilen må som udgangspunkt kun bakke i forbindelse med en vending, f.eks. ved en stikvej eller vendeplads. For at skraldebilen kan bakke, skal der som minimum være 15 m i længden, 3,6 m i bredden, afrundede hjørner og en frihøjde på minimum 4 m. Hvor forholdene er til det, kan der accepteres en bakkelængde på op til 50 m. Se i øvrigt principskitser på de følgende side. Se bilag 1 for yderligere information omkring bakning og vendepladser.
 • Tip: Jo tættere skraldebilen kan placere sig op til kanten af standpladsen, dvs. til det faste underlag, hvor beholderen placeres, desto bedre. Stor afstand mellem lastbil og beholder vanskeliggør tømmeproceduren.

3.1.3   Tekniske krav

 • De nedgravede affaldssystemer skal være CE-mærket og overholde reglerne i DS/EN 13071 og DS/EN 13072. Bygherren skal derfor sikre sig dokumentation fra leverandøren om, at standarder og mærkninger overholdes.
 • Yderbeholderen skal sikres mod indtrængende vand og være i beton eller andet fast materiale.
 • Løfteanordning skal være konstrueret med ”single loop eller loops in line” (loop =løfteøjer) jfr. DS7EN13071-3:2011. Ved tre loops løftes i midterste loop og åbnes i de to yderste loops. Der skal være 250 mm fra centrum til centrum af løfteøjerne.
 • Tip: Der bør være mulighed for inspektion af beholderen via luge eller alternativt indkasthul, sådan at eventuelle problemer kan inspiceres.
 • Tip: En flaskebremse til glasbeholdere mindsker risiko for tab af glasskår ved tømning og medvirker til mindre støj ved indkast.

3.1.4   Placering af nedgravede affaldssystemer

Følgende krav skal overholdes og indgå i planlægningen af placeringer:

 • Der må ikke være genstande, bygninger, ledninger eller beplantning henover beholderne, der kan forhindre tømning.
 • Der skal være en afstand på minimum 1,5 m til evt. skilte, gadebelysning, parkerede biler o. lign. ved siden af beholderen regnet fra dørkpladen (eller ydersiden af beholderens bundkar).
 • Der skal være fri passage på mindst 1,0 m rundt om den enkelte beholder til betjening.
 • Der skal være minimum 10 cm mellem dørkpladerne på beholdere placeret foran, bagved eller ved siden af hinanden.
 • Beholderområderne skal være belyst i mørke perioder af hensyn til brugere og renovatør.
 • Beholderne må ikke være placeret så de skal tømmes hen over fortov og/eller cykelsti af sikkerhedsmæssige grunde.
 • Beholderne skal kunne tømmes fra siden og må ikke tømmes for eller bagfra lastbilen.
 • Beholderne skal som udgangspunkt placeres på højre side af lastbilens kørselsretning. På ensrettede kørebaner kan beholderne som udgangspunkt placeres i begge sider af vejen. Der bør dog stadig tages hensyn til øvrig trafik.
 • Beholderne skal beskyttes mod påkørsel, hvis de står på kørearealer. Der skal tages højde for forhindringer som f.eks. parkerede biler, skilte mm., der kan skabe problemer i forbindelse med tømning. Både standplads og adgangsvej skal være forsynet med plant og fast underlag.
 • For nedgravede affaldssystemer skal der være en frihøjde på minimum 10 m på hele arealet fra standplads til vogn. Dette inkluderer grene, køreledninger m.m. Der skal være minimum 6 m afstand fra kranbil/beholder til luftledning.  
 • Afstanden fra midten af ladet til midten af beholderen må maksimalt være 8 m. Afstanden bør minimeres så meget som muligt, og det anbefales at placere de tungeste fraktioner tættest på kørebanen.
 • Afstanden fra kantsten til midten af beholderen må maksimalt være 5 m, da der skal tages højde for udsætning af støtteben under udførsel af arbejdet.
 • Afstanden fra midten af ladet og hen til kantsten skal medregnes som 3 m.
 • Der skal fra lastbil til kantsten (eller hvor beholderen etableres) være minimum 1,75m
 • Bygningsreglementets bestemmelser om adgangs- og tilkørselsarealer med henvisning til DS-publikationerne 105 ”Udearealer for alle” og DS 3026 ”tilgængelighed for alle” skal være tilgodeset.
 • Beholderne må ikke placeres således, at renovationsvognen skal overskride færdselsloven for at hente affald (hvor der er standsning forbudt/ ved fuldoptrukken midterstribe, mv.)
 • Der bør tages højde for, at der kan forekomme lugtgener i forbindelse med madaffaldsbeholderen også selvom beholderen er fuldt nedgravet.

Bemærk at afstanden bør minimeres så meget som muligt og det anbefales at placere de tungeste fraktioner tættest på kørebanen.

3.2 Dimensionering af beholdere

Antal og størrelse af beholdere afhænger af pladsforhold og anlægsøkonomi. Som udgangspunkt tilbyder Hillerød Forsyning 14 dages tømning på mad- og restaffald og tømning hver 4. uge på fraktionerne papir, pap, plast, metal og glas.

Beholderstørrelser

Hillerød Forsyning tilbyder tømning af nedenstående beholder størrelser:

Fraktion

Nedgravede beholdere

 

Forslåede størrelser på indkasthoveder

Restaffald

2 – 5 m3

80 liter tromle

Madaffald

2 - 3 m3

30 liter tromle

Papir

2 - 3 m3

390x125mm

Pap

2 – 5 m3

590x150mm

Plast/mad- og drikkekartoner

2 - 5 m3

200x250mm

Metal

2 - 5 m3

200x200mm

Glas

2 - 5 m3

 

Tabel 1. Beholderstørrelser og foreslåede størrelser på indkasthoveder

Bemærk, at den maksimale kapacitet for en enkelt beholder ikke må overstige 5 m3. Hvis beholderen bruges udelukkende til madaffald, må selve indsamlingskammeret ikke overstige 3 m3.

Beregning af kapacitet

Hillerød Forsyning anbefaler, at der nøgletal for etageejendomme dimensioneres ud fra følgende:

Fraktion

Tømningsfrekvens

Volumen pr. boligenhed

Madaffald

Hver 2. uge

 25 liter

Restaffald

Hver 2. uge

150 liter

Papir

Hver 4. uge

50 liter

Pap

Hver 2. uge

32 liter

Plast/mad- og drikkekartoner

Hver 4. uge

60 liter

Metal

Hver 4. uge

20 liter

Glas

Hver 4. uge

20 liter

Tabel 2. Foreslåede volumen pr. boligenhed for hver fraktion.

Der kan selvfølgelig forekomme variationer alt efter beboersammensætning.

Beholderne skal hver især have et volumen på minimum 2 m3.

Der skal dimensioneres med en større kapacitet for parcel- og rækkehuse.

 • Øvrige krav

Det anbefales, at der tegnes en forsikring, der kan sikre ejeren i forhold til skader, der måtte forekomme i forbindelse med tømning.

For at optimere og sikre stordrift skal følgende standardløsning for placering, beholdertype og tømmefrekvens være overholdt:

 • Når der etableres systemer med faste inderbeholdere bør bundlugerne styres af trækstænger frem for kæder. Alternativt kan kæderne placeres i rør, som de løber gennem. Trækstænger og kæder bør desuden altid placeres sådan, at de ikke løber igennem affaldet. Derved undgås det, at affald sætter sig fast og selve tømningen kan derfor udføres hurtigt og effektivt.
 • Den maksimale kapacitet for en enkelt beholder må ikke overstige 5 m3. Hvis beholderen bruges udelukkende til madaffald, må selve indsamlingskammeret ikke overstige 3 m3. Det anbefales dog stadig, at yderbeholderen anlægges med en størrelse på 5 m3. Derved kan systemet senere udvides uden større omkostninger.
 • Det anbefales, at der laves ét rum pr. fraktion, idet den mest simple tømning altid foregår, når beholderen kun benyttes til én fraktion.
 • Beholderne kan dog af pladshensyn være inddelt i to kamre. Beholderne må kun deles som nedenstående:
  • Mad og rest
  • Glas og metal
  • Papir og metal
  • Plast og metal
  • Plast/mad- og drikkekartoner og papir
 • Pap skal placeres isoleret, da denne fraktion kan være ekstra udfordrende ved tømning.
 • De tungeste fraktioner (herunder madaffald) bør placeres tættest på bilen.
 • Generelt bør der ved hver standplads være færrest mulige rum pr. fraktion og opstillingen bør være så simpel som muligt. Det frarådes derfor at én fraktion placeres i flere forskellige type beholdere på samme standplads. Eksempelvis 1 beholder til restaffald samt 1 opdelt beholder til rest og mad.
 • Indkastene skal mærkes, så det tydeligt fremgår, hvilken type affald, der skal i det enkelte indkast. Klæbere med piktogrammer udleveres af Hillerød Forsyning.

Følgende forhold er desuden gældende i forhold til beholderne:

 • Beholderne skal være forsynet med 2- eller 3-krogs-tømningssystem.
 • Krogene skal vende parallelt med indkastene, således, at kroghullerne vender mod for- og bagside af beholdersøjlen. 
 • Fuldsvejset eller boltet sammen. Hvis der er anvendt bolte, så skal det være en jernramme i bunden.
 • Glasbeholdere skal være forsynet med flaskebremse og have støjdæmpende indsats. 

Der må ikke anskaffes beholdersystemer med kun én krog - og hvor udløsning af bundklappen sker ved anslag mod kranbilens container eller lignende anslag, eller løsning med pose.

3.4 Vilkår vedrørende drift af beholderne

Hillerød Forsyning skal kontaktes på affald@hfors.dk eller på tlf.: 48 23 10 00 senest 6 uger inden ønsket ibrugtagning, hvorefter der planlægges et overdragelsesmøde med deltagelse af entreprenør, bygherre og kommende driftsansvarlige. På mødet redegøres for:

 • Kontaktoplysninger på kommende administrator
 • Kontaktoplysninger på daglige driftsansvarlige
 • Oplysning om beholderstørrelser og antal
 • Oplysning af standpladsadresser og hvilke adresser der er omfattet af den enkelte standplads

Der påbegyndes ikke tømning af beholderne, før ovenstående forhold er på plads.

Inden beholderne tages i brug, sørger Hillerød Forsyning for, at hver husstand, som hjælp i køkkenet, forsynes med:

 • En lille grøn spand til madaffaldet
 • En rulle komposterbare madaffaldsposer, der skal bruges til madaffaldet.

Bolig- eller ejerforeningen skal fremover selv sørge for bestilling af poser ved at kontakte Hillerød Forsyning på affald@hfors.dk. Det er vigtigt at notere, hvor poserne skal leveres til (ejendomskontor, fælleshus, mv.).

Bolig- eller ejerforeningen varetager den daglige vedligeholdelse/rengøring/oprydning som følger af anlæggets drift.

 • Bolig- eller ejerforeningen sørger for glatføre bekæmpelse, hvis dette er nødvendigt.
 • Bolig- eller ejerforeningen sørger for renholdelse samt funktions- og sikkerhedskontrol af beholderen/poser gennem at indgå aftale med servicefirma om mindst en årlig rengøring og kontrol af hver beholder og opsamlingsindsats.
 • Affald henstillet ved siden af beholderen håndteres af bolig- eller ejerforeningen
 • Kravene i Hillerød Kommunes ”Regulativ for husholdningsaffald” skal overholdes.
 • Senest 2 uger inden beholderen ønskes taget i brug, skal den tilmeldes tømningsordningen på mail til affald@hfors.dk eller på tlf.: 48 23 10 00.
 • Skader forvoldt af skraldemanden som følge af forsømmelighed afholdes via skraldemandens erhvervsansvarsforsikring. Skader som følge af almindelig brug og slidtage afholdes af bolig- eller ejerforeningen.

Tjekliste til gennemgang af krav og anbefalinger

1. Indledende manøvrer ved etablering

 

Placering af beholder er på egen grund

 

Ajourføring med lokalplan - det er ok med etablering

 

Der er tjekket for ledninger i jord

 

Afstandskrav - afstandskrav til bygninger/skel er overholdt

 

Området er ikke brandredningsareal

 

Metode til afskaffelse af overskudsjord er undersøgt

 

Der er undersøgt om der skal laves overkørsel til offentlig vej

 

 

 

2. Tilgængelig for renovatøren

 

Indretning af kørevej og standplads efter renovationsbil

 

Der skal ikke vendes - eller der leves op til principskitse A, B eller C

 

Tip: standpladsen er så tæt på renovationsbil som muligt

 

 

 

3. Tekniske krav

 

CE-mærkning og regler fra DS/EN 13071 og -2 overholdes

 

Yderbeholder er sikret mod indtrængende vand

 

Løfteanordning er single loop eller loops in line

 

Tip: beholderen kan inspiceres via luge eller alternativt indkasthul

 

Tip: der er flaskebremse i glasbeholder for at mindske risiko for glasskår

 

 

 

4. Placering af nedgravede affaldssystemer

 

Der intet over beholderne, der kan forhindre tømning

 

Der er fri passage på mindst 1,0 m rundt om beholderne

 

Der er korrekt belysning i beholderområdet

 

Bygningsreglementets bestemmelser DS 105 og DS 3026 er overholdt

 

Beholder er placeret i højre side af lastbilens køreretning

 

Bilens holdeplads skal være i overensstemmelse med vejmyndighedernes retningslinjer

 

Beholder er beskyttet mod påkørsel

 

Tip: Undgå tømning over fortov. Der tømmes ikke over cykelsti.

 

 

 

Afstandskrav nedgravet

 

Frihøjde er 10 m, afstand til beholder er maksimalt 8 m

 

De tungeste fraktioner er nærmest renovationsbilen

 

 

 

5. Øvrige anbefalinger

 

Der er tegnet en forsikring for at sikre sig økonomisk mod skader

 

Der er brugt trækstænger, kæderne er i rør, alternativ løsning

 

Trækstang/kæder er placeret så affaldet ikke sidder fast

 

Beholderstørrelse og –antal giver tilstrækkelig kapacitet ud fra nøgletal

 

Der er færrest mulige rum pr. fraktion

 

Sammensætning af fraktioner følger anbefaling

 

Indkastene er tydeligt afmærket

 

 

Fig. 1. krav til afstand og frihøjde

Bilag 1:

Etablering af vendeplads

Etablering og udformning af vendeplads

Vendepladser etableres i de blinde ender af veje, hvor det ikke er muligt eller acceptabelt, at bilerne klarer sig med den normale vejbredde, når de skal vende.

Vendepladser kan desuden etableres i forbindelse med endestationer for busser. En nærmere beskrivelse af dimensionerne for disse findes i Vejreglen for Kollektiv Bustrafik.

Udformningen af vendepladser fastlægges ud fra forudsætninger om, hvilke biler der skal kunne vende, om det skal ske med eller uden at bakke, og desuden med hensyntagen til pladsforholdene.

Herunder vises tre principskitser A, B og C. Skitserne og tallene i tabellen giver mulighed for at dimensionere vendepladser. De angivne dimensioner er undersøgt og angivet med hensyn til lastvogne.

A

Cirkelformet vendeplads, principskitse

Typekøretøj og køremåde (v = 5 km/h)

Dimensioner

b

R1

min

R2

max

R1 - R2

min

R3

Lastvogn uden bakning

7,0

12,5

4,0

7,0

10,0

Lastvogn med bakning

6,0

9,0

-

-

10,0

Cirkelformet vendeplads, bestemmende mål (m)

B

Vendeplads udformet som symmetrisk hammerhoved, principskitse

Typekøretøj og køremåde (v = 5 km/h)

Dimensioner

b

R

L

Lastvogn med bakning

6,0

4,5

20

Afstanden fra kørearealerne til faste genstande bør kontrolleres med det dimensionsgivende køretøjs største overhæng og bør i øvrigt mindst være 1,5 m

Vendeplads udformet som symmetrisk hammerhoved, bestemmende mål

C

Vendeplads udformet som asymmetrisk hammerhoved, principskitse

Typekøretøj og køremåde (v = 5 km/h)

Dimensioner

b

R

l1

L2

Lastvogn med bakning

6,0

6,0

9,0

8,0

Afstanden fra kørearealerne til faste genstande bør kontrolleres med det dimensionsgivende køretøjs største overhæng og bør i øvrigt mindst være 1,5 m

Vendeplads udformet som asymmetrisk hammerhoved, bestemmende mål

Akutte driftsproblemer

Ved akutte problemer uden for normal åbningstid på driftsområderne vand, varme og spildevand kan du via vores hovednummer få kontakt til vagtpersonale.

48 23 10 00