Gebyrer for husholdninger

Hvad dækker grundgebyret?

  • Administration– dækker omkostninger til administrative opgaver på affaldsområdet, herunder til- og afmeldinger til dagrenovationsafhentning, udarbejdelse af affaldsplan og regulativer, administration af eksisterende ordninger samt igangsættelse af nye tiltag.
  • Glas, papir og pap– dækker indsamling af glas, papir og pap i kuber og i beholdere opstillet ved husstande og på offentligt areal.
  • Storskrald – dækker storskrald (4 gange om året) for alle private husstande, sommerhuse, kollegier og kolonihaver.
  • Genbrugsstation– dækker omkostninger til drift og vedligeholdelse af Genbrugsstationen, herunder transport og behandling af affald.

Hvem er omfattet af grundgebyret?

Alle husstande registreret i BBR (Bygnings- og Boligregistret) er omfattet af gebyret. Gebyret er fordelt forskelligt afhængig af boligtype.

Hvornår bliver jeg opkrævet?

Vi sender opkrævninger af affaldsgebyrer ud én gang om året. Det sker i februar til betaling i marts.

BEMÆRK Du bliver opkrævet et faktureringsgebyr på 45 kr., hvis du modtager din regning som papirregning.

Eksempel på gebyrer

Parcel- og rækkehuse

Gebyret omfatter parcelhuse, rækkehuse, stuehuse og dobbelthuse, samt sommerhuse med helårsbeboelse.

Eksempel: En familie i et parcelhus med behov for ét standard beholdersæt (190 l til restaffald og 140 l til madaffald) skal betale:

1 grundgebyr, parcel- og rækkehuse à

2.260 kr.

1 beholdergebyr (190 l rest + 140 l mad) à

1.450 kr.

I alt

3.710 kr.

Lejlighed

Grundgebyret omfatter etageejendomme og opkræves pr. boligenhed. Lejligheder får en reduktion i grundgebyret på 33 % i forhold til parcelhusgebyret, da de erfaringsmæssigt bruger genbrugsordninger og Genbrugsstationen mindre.

Sommerhuse og kollegier

Grundgebyret omfatter sommerhuse uden helårstømning og kollegier, opkrævet pr. kollegieværelse. Sommerhuse og kollegier får en reduktion i grundgebyret på 50 % i forhold til parcelhusgebyret. Sommerhuse fordi de generelt kun i mindre grad benyttes i vinterhalvåret, og kollegier fordi de generelt erfaringsmæssigt bruger genbrugsordninger og genbrugsstationen mindre.

Kolonihave

Grundgebyret opkræves efter antallet af haver i den enkelte haveforening. Kolonihaver får en reduktion i grundgebyret på 75 % i forhold til parcelhusgebyret. Kolonihaveejere er oftest borgere, der bor i Hillerød Kommune, og de betaler i forvejen gebyr for deres faste bopæl.

 

 

Akutte driftsproblemer

Ved akutte problemer uden for normal åbningstid på driftsområderne vand, varme og spildevand kan du via vores hovednummer få kontakt til vagtpersonale.

48 23 10 00