Gå til indhold

Det skal være nemt for skraldemanden at hente og tømme dine affaldsbeholdere. Her kan du se kravene til adgangsvejen på din grund og til standpladsen, hvor dine beholdere står.

Standpladsen og adgangsvejen

 • Et jævnt og fast underlag af for eksempel asfalt, fliser eller beton.
  OBS! Græs, brosten, perlegrus, jord, granitskærver og makadam-belægning er IKKE godkendt som underlag.
 • God plads omkring dine beholdere.
 • Fri højde over standplads på mindst 2,10 meter.
 • Håndtaget på beholderen skal vende ud mod skraldemanden.
 • Afstanden fra renovationsvognens mulige holdeplads til dine beholdere skal være så kort som mulig, dog maks. 25 m. For koteletgrunde må afstanden maks. være 45 meter.
 • Adgangsvejen skal være mindst 1 meter bred, og der skal være fri passage hele vejen.
 • Der må højst være én låge/port på vejen, og den skal kunne stå åben af sig selv.
 • Adgangsvejen skal være oplyst i den mørke tid.
 • Adgangsvejen skal være ryddet for sne og is og saltet eller gruset i vinterperioden.
 • Affaldsbeholderen må max. veje 40 kg.
 • Afstanden fra affaldsbeholder til huse, træer og lignende skal være tilstrækkelig stor til, at det er muligt at tømme den/dem – minimum 35 cm. på hver side.
 • Afstanden mellem beholdere skal være minimum 10 – 20 cm

Trapper og stigninger

Der er specielle regler for stigninger, trin og trapper på adgangsvejen. Læs mere i Arbejdstilsynets anvisning for placering af stativer og containere.

Vil du selv køre beholderne frem? - giv os besked 

Hvis din adgangsvej hen til beholderne ikke lever op til kravene, skal du selv køre dem frem til vejen, når de skal tømmes.

Giv os besked på telefon 48 23 10 00 eller send en mail til affald@hfors.dk

Retningslinjer for beskæring

Det er vigtigt, at renovations- og brandbiler kan komme frem. Du har derfor som grundejer pligt til at beskære træer, buske og hække helt ind til skellet til din ejendom, så det ikke er til gene for trafikken.

Den typiske sommerhusvej er anlagt som grusvej med rabat i begge sider. Rabatten er en del af vejarealet og bør være fri for beplantning, således at der er vigeplads for både gående og kørende trafik.

Gør det til en regel mindst én gang årligt at beskære beplantningen i skellinjen mod vejen.

Manglende beskæring kan være årsag til, at du selv eller øvrige ejendomme på vejen ikke får afhentet deres renovation (eller får slukket branden).

Retningslinjer

 • Over fortov og rabat skal højden være mindst 2,80 meter
 • Over kørebaner og kombineret fortov/cykelsti skal højden være mindst 4,00 meter
 • Brandhaner skal holdes frie ved beskæring, så de er synlige og let at se fra vejen. Vær opmærksom på at der skal være mindst 50 cm hele vejen rundt om brandhanen
 • Afstanden fra affaldsbeholder til huse, træer og lignende samt andre beholdere skal være tilstrækkelig stor til, at det er muligt at tømme den/dem – minimum 35 cm. på hver side.

Hvis du som grundejer ikke beskærer din beplantning, kan Hillerød Kommune udføre beskæringen på din regning. Bestemmelserne er fastlagt i Lov om offentlige veje LOV nr. 1520 af 27. december 2014, § 87, stk. 2.

Læs gældende regler for brand- og redningsarealer

Sådan placerer du haveaffaldet

Læg haveaffaldet frem senest kl. 06.00 på afhentningsdagen og tidligst 2 dage før afhentning.

Læg haveaffaldet i en bunke på fortovet eller i rabatten, så der stadig er fri passage for fodgængere og kørende trafik.

OBS: Haveaffaldet skal ligge løst. Afhentning af haveaffald via haveaffaldsordningen må IKKE være i sække, da haveaffaldet bliver hentet af en bil, som løfter affaldet op med grab. Det skal derfor være fri af husmure, rækværker, mv. samt fri af luftledninger og overhængende vegetation. Der må heller ikke stå biler i vejen. Det kan ske, at der efterlades mindre mængder af blade, jord eller andet. Dette fejes ikke op af vognmanden.   

Det er vigtigt at undgå invasive plantearter i haveaffaldet

Invasive plantearter er et voksende problem i den danske natur. Pga. af risiko for spredning medtages invasive arter ikke i haveaffaldsordningen.

Det er vigtigt, at de invasive plantearter afleveres på genbrugsstationen i beholder nr. 42, ”Rest efter sortering”, hvorved de sendes til forbrænding.

Læs mere om, hvilke plantearter du ikke må lægge ud til afhentning via haveaffaldsordningen her

Sådan placerer du storskraldet

Storskrald skal stilles på fortovet eller i rabatten inden kl. 06.00 på den først angivne afhentningsdag, dog tidligst 2 dage inden afhentningsdagen. Placering må ikke genere fodgængere og kørende trafik. Bemærk, storskrald placeret inde på matriklen medtages ikke.

Hvis lokale forhold ikke muliggør overholdelse af placeringsreglerne, skal storskraldet placeres helt ud til skel og tydeligt være mærket ”storskrald”.

Bemærk, at storskraldet altid skal være placeret ud til en fælleskørevej beregnet til tunge køretøjer (minimum 18 tons). Har du derfor skel ud til et stisystem, gågade eller lign. eller bor du i en landejendom, hvor der er begrænset adgang for tunge køretøjer (minimum 18 tons), kontakt da Hillerød Forsyning på affald@hfors.dk, så finder vi en løsning i forhold til placering.

Storskrald afhentes ikke fra baggårde.

Akutte driftsproblemer

Ved akutte problemer uden for normal åbningstid på driftsområderne vand, varme og spildevand kan du via vores hovednummer få kontakt til vagtpersonale.

48 23 10 00