Gå til indhold

Sortering af affald

I Hillerød Kommune ser vi affald som ressourcer og derfor skal det være nemt for borgerne at sortere og bortskaffe affald, så det kan genanvendes til nye produkter, i stedet for at gå til forbrænding.

Alle husstande skal sortere deres dagrenovation i mindst 6 forskellige affaldstyper:

  • Madaffald
  • Papir
  • Pap
  • Glas
  • Plast
  • Metal
  • Restaffald


Alle parcel- og rækkehuse har derfor en beholder til mad- og restaffald, samt til papir. Det er muligt også at få en beholder til småt pap og karton.  Plast, metal, glas, pap og papir kan også afleveres på genbrugsstationen.

Se sorteringsvejledning her

Ny beholder på vej til plast og metal
For at gøre det så nemt som muligt at sortere, får parcel- og rækkehuse, efter sommerferien, yderligere en beholder til plast og metal. Læs mere her

Sortering i etageejendomme sker på de fælles standpladser, hvor alle seks affaldsfraktioner er samlet. Der arbejdes fortsat på at få de nye affaldsordninger på plads i de enkelte etageejendomme. Hvis jeres ejendom endnu ikke har en affaldssorteringsordning så kontakt gerne Hillerød Forsyning og få en snak om, hvordan ordningen bedst implementeres i ejendommen.

Sortering er vigtigt for miljøet

Det er vigtigt, at du bruger tid på at sortere rigtigt, fordi det højner værdien af det affald, vi indsamler. Samtidig er du med til at bevare værdifulde ressourcer til gavn for miljøet.

En god sortering starter allerede indenfor. Det er derfor en god ide, at indrette en god sorteringsløsning indenfor, som passer til familiens/husstandens behov og rutiner.

Specielt til madaffald leverer Kommunen en lille grøn beholder til madaffald med tilhørende grønne poser, som du kan have stående i køkkenet. Brug kun de udleverede poser til indsamling af madaffald.

Når vi skal genbruge dit affald, er det også vigtigt, at de enkelte læs affald, er så rene som muligt, for at opnå den bedst mulige genanvendelse.

I videoen Tips om affald og rengøring kan du se lidt om hvor rent emballageaffald bør være inden det smides ud.

Klik på den fraktion, du gerne vil læse mere om. Du kan også downloade vores nyeste genbrugsguide her

Restaffald Madaffald Papir Glas

Pap Plast Metal Haveaffald

Småt elektronik Batterier Storskrald Farligt affald

Byggeaffald

Som bygherre er du ansvarlig for, at dit byggeaffald anmeldes og bortskaffes korrekt - også selvom du bruger rådgivere, håndværkere og entreprenører til at styre og udføre arbejdet.

Læs mere om håndtering og anmeldelse af byggeaffald.

Hvad sker der med affaldet?

Efter at affaldet er indsamlet, bliver det sendt til genanvendelse. De fleste affaldstyper skal gennemgå forskellige forbehandlingsprocesser, inden ressourcerne kan genanvendes, men jo bedre affaldet er sorteret ved husstanden, jo nemmere er det at forbehandle affaldet til genanvendelse, og jo højere er værdien. Her kan du se en video om hvordan affaldet holdes adskilt Vi blander ikke dit affald 

Akutte driftsproblemer

Ved akutte problemer uden for normal åbningstid på driftsområderne vand, varme og spildevand kan du via vores hovednummer få kontakt til vagtpersonale.

48 23 10 00