Gå til indhold

Byggeaffald

Hvad er byggeaffald?

Bygge- og anlægsaffald opstår ved nybyggeri, renovering, lednings- og anlægsarbejder mv. Affaldet kan f.eks. være murbrokker, træ, armeringsjern, kabler, asfalt, vinduer, pap, plast, tapet, fliser (fra både badeværelse og køkken), gips og sanitet.

Jord er ikke byggeaffald, men behandles i særskilt regulativ for jord. Flytning af jord skal meldes til kommunen via Jordweb. Du kan læse mere om flytning af jord på Hillerød Kommunes hjemmeside.

Før du går i gang med en renovering eller nedrivning, skal du anmelde til Hillerød Forsyning, hvad byggeaffaldet består af, og hvor meget der er. Vi skal have din anmeldelse senest 14 dage, før du går i gang, når:

 • Arbejdet vedrører mere end 10 m2 af en bygning.
 • Arbejdet skaber mere end 1 ton affald.
 • Der udskiftes termoruder der kan være produceret i perioden 1950-1977.
 • Der er farligt eller forurenet byggeaffald, herunder affald med asbest og PCB.

Byggeaffald - sådan sorterer du

Der findes en række problematiske stoffer og materialer i bygge- og anlægsaffald, som vi ikke ønsker spredt i naturen eller blandet med rent byggeaffald. Materialer, der indeholder skadelige stoffer, skal derfor sorteres for sig, så de ikke blandes sammen med rent affald. En sammenblanding vil medføre, at en større mængde ellers rent bygge- og anlægsaffald ikke kan genbruges eller genanvendes.

Bygge- og anlægsaffald skal så vidt muligt genbruges eller genanvendes, så det skal derfor sorteres, inden det bliver kørt væk. Den bedste sortering sker ved kilden, og på den måde opnås størst mulig genanvendelse og mest miljøvenlig bortskaffelse af affaldet. Der skal opstilles containere til både de forurenede og de rene materialer ved såvel nybyggeri, som ved renoveringer eller nedrivninger.

Der er et krav om kildesortering af bygge- og anlægsaffald, som skal sorteres på stedet. De fraktioner der som minimum skal udsorteres på stedet, er: Natursten, uglaceret tegl, beton, blandinger af de tre, jern og metal, gips, stenuld, jord og asfalt (jf. affaldsbekendtgørelsen).

Farligt affald, affald med asbest, PCB-holdigt affald og termoruder skal altid sorteres fra når man frembringer bygge- og anlægsaffald.

Byggeaffald kan grundlæggende deles op i fire kategorier: ”Rent byggeaffald”, ”forbrændingsegnet byggeaffald”, ”deponeringsegnet byggeaffald” og ”farligt byggeaffald”. Listerne nedenfor er ikke udtømmende, men eksempler på bygge- og anlægsaffald under de forskellige kategorier.

Rent byggeaffald

 • Mursten
 • Uglaseret teglsten
 • Asfalt
 • Umalet træ
 • Beton
 • Gips

Forbrændingsegnet byggeaffald

 • Forurenet træ
 • Linoleum
 • Tapet
 • Tagpap

Deponeringsegnet byggeaffald

 • Fliser med asbest
 • Fliseklæb med asbest
 • Eternit
 • Andet byggeaffald indeholdende asbest
 • Mursten fra skorsten
 • Forurende sten og brokker
 • Vinyl
 • Puds

Farligt byggeaffald

 • Affald med PCB over grænsen for farligt affald
 • Affald med tungmetaller over grænsen for farligt affald
 • Affald med andre stoffer over grænsen for farligt affald

Sådan afleverer du dit byggeaffald

Større projekter

Rent byggeaffald
De rene, sorterede, genanvendelige dele kan frit afleveres til godkendte modtageanlæg.

Forbrændingsegnet byggeaffald
Forbrændingsegnet byggeaffald anvises til Vestforbrænding i Glostrup.

Byggeaffald til deponering
Byggeaffald til deponering anvises til AV-Miljø i Hvidovre.

Byggeaffald indeholdende farlige stoffer
Byggeaffald med et indhold af f.eks. PCB eller tungmetaller, over grænsen for farligt affald, anvises til SMOKA i København S, Special Waste System i Nr. Alslev eller Fortum i Nyborg.

Mindre projekter

Genbrugsstationen
Rent og forurenet byggeaffald fra mindre projekter kan afleveres på genbrugsstationen. Nogle typer farligt affald kan afleveres på genbrugsstationen, f.eks. eternitplader med asbest og lysstofrør.

Eternitplader (både med og uden asbest), skal afleveres i en lukket gennemsigtig plastemballage (f.eks. plastfolie eller plastsække, lukket med tape), når det afleveres på genbrugsstationen.

Læs mere om PCB-holdigt affald, asbestaffald og farligt affald her.

Hvad sker der med byggeaffaldet?

Rent og udsorteret byggeaffald kan genanvendes til nye materialer.

Byggeaffald der ikke kan genanvendes, og derfor afleveres til Vestforbrændings forbrændingsanlæg i Glostrup, vil blive omdannet til klimavenlig energi.

Farligt affald bliver specialbehandlet på et godkendt behandlingsanlæg, så det sikres at de farlige stoffer i affaldet ikke spredes i naturen.

Deponeringsegnet affald deponeres i jorden, på godkendte modtageanlæg. I Danmark deponeres kun under 10 % af den samlede affaldsmængde.

Vidste du, at...

Som bygherre er du ansvarlig for, at dit byggeaffald anmeldes og bortskaffes korrekt - også selvom du bruger rådgivere, håndværkere og entreprenører til at styre og udføre arbejdet.

Det forventes, at der inden anmeldelse af byggeaffald er lavet en vurdering af, om der kan forekomme miljøskadelige stoffer i affaldet, og at vurderingen er dokumenteret. Arbejdet kan standses, hvis der er mistanke om, at der sker en utilsigtet spredning af miljøskadelige stoffer til affaldsstrømmen eller omgivelserne.

Du kan som bygherre få råd og vejledning til hvilke regler, der gælder, og hvordan du skal gribe sagen an, når du skal i gang med en opgave, som vil resultere i større eller mindre mængder bygge- og anlægsaffald i denne vejledning.

Særlige regler for PCB

Der gælder særlige regler for arbejder, der berører bygninger og anlæg, der er opført eller renoveret i perioden 1950-1977, da der er risiko for, at de indeholder PCB. Derfor skal der foretages en screening og evt. kortlægning. Læs mere om PCB-holdigt affald.

Akutte driftsproblemer

Ved akutte problemer uden for normal åbningstid på driftsområderne vand, varme og spildevand kan du via vores hovednummer få kontakt til vagtpersonale.

48 23 10 00