Gå til indhold

Hillerød Forsyning og FN’s 17 verdensmål

I Hillerød Forsyning har vi valgt at arbejde med FN`s verdensmål for at understøtte vores ejere Hillerød Kommune på en måde, der understøtter vores ejers visionsplan for verdensmålene.

Hillerød Forsyning bidrager til at understøtte de 8 verdensmål, som vi ser som vores kerneopgaver, nemlig de 4 forsyningsarter og "Klimaindsats", "Livet på land" og "Partnerskaber for handling". Ved at arbejde med verdensmålene bliver de indtænkt i vores løsninger og beslutninger i organisationen. Nedenfor kan du læse mere om, hvordan vi konkret arbejder med de 8 verdensmål.

Hillerød Forsynings verdensmål er nøje udvalgt, så de understøtter vores ejere Hillerød Kommunes kerneopgave, nemlig verdensmål 11 "Bæredygtige byer og lokalsamfund", som naturligvis må være enhver kommunes ledestjerne. "Bæredygtige byer og lokalsamfund" understøtter de øvrige verdensmål, som Hillerød Forsyning arbejder med og derigennem vil vi bidrage til, at kommunen kan opfylde deres mål og dermed vil vi opfylde egne mål.

 

   

Det rene vand

For at sikre dig rent vand i hanerne, arbejder vi aktivt med at beskytte grundvandet ved vores kildepladser og vandboringer.
Hillerød Forsyning udvinder alt drikkevand lokalt, der er nemlig rigtig godt vand i Hillerød og omegn og vi arbejder for, at det forbliver sådan.

For at sikre dig nok og godt drikkevand mange år ud i fremtiden samarbejder vi med vores ejere Hillerød Kommune, om at etablere et nyt vandværk, fordi de 3 vandværker i hhv. Frederiksgade fra 1898, Stenholt fra 1972 samt vandværket i St. Lyngby fra 1965 efterhånden er udtjente.
Derfor bygger vi et nyt moderne vandværk, som bliver mere effektivt og teknologiskbaseret og derudover etablerer vi en ny kildeplads i Freerslev, for at sikre dig nok og godt drikkevand mange år ud i fremtiden.

       
   

Bæredygtig energiproduktion

Du skal have varme i radiatorerne, derfor arbejder vi målrettet med at producere mere bæredygtig varme, som f.eks. at benytte overskudsvarmen fra det nye renseanlæg og virksomheder i kommunen i fjernvarmesystemet.

Vi har derudover et mål om allerede i 2025 at have en fossilfri varmeproduktion. Ved indkøb af biomasse til vores varmeproduktionsanlæg vil der kun blive indkøbt træer, som er fældet ved certificeret skovdrift. Derudover er vi i gang med at planlægge nyt fjernkølingsanlæg, hvor restproduktet af kølingsprocessen er varme, som også bliver ført ind i fjernvarmesystemet.

       
   

Den overordnede ledestjerne

Bæredygtige byer og lokalsamfund understøtter de øvrige verdensmål, som Hillerød Forsyning arbejder med, derigennem vil vi bidrage til, at kommunen kan opfylde deres mål og dermed vil vi opfylde egne mål.

       
   

Øget genanvendelse

Du er med til at bidrage til øget genanvendelse af materialer, ved at sortere dit affald, både hjemme og på genbrugsstationen. Når vi genanvender vores pap, plastik, gamle dåser og flasker, mindsker vi behovet for ny energikrævende produktion af disse produkter. Derfor arbejder vi løbende på at udvikle vores 8, snart 10 fraktioner, og affaldsordninger, så vi hele tiden har mulighed for at genanvende mere og bedre.

På Hillerød Genbrugsstation sorterer vi i 43 fraktioner og vi arbejder løbende på at øge genanvendelsesmulighederne af fraktionerne med vores samarbejdspartnere. Vi fokuserer også på at sikre mere direkte genbrug. Direkte genbrug er nemlig en effektiv måde at spare produktionsressourcer på og dermed mindsker vi som kommune vores klimaftryk.

       
   

Klimatilpasning og biodiversitet

Vi er sammen om at håndtere regnvand, både gennem separatkloakering og via vores klimatilpasningsprojekter, som er etableret i tæt samarbejde med Hillerød Kommune
F.eks. ved projekter i Hillerød by hvor vi, sammen med vores ejere, separerer regnvand fra kloakvand. Derudover arbejder vi også med Klimatilpasning og biodiversitet på bl.a. Solrødgård Klima- og Miljøpark, hvor vi kan tilbageholde ca. 60.000 kubikmeter vand ved en 100-årshændelse.
I samarbejde med organisationen Vild med Vilje arbejder Hillerød Forsyning også med at øge biodiversiteten på flere af vores arealer, bl.a. ved Solrødgård Klima- og Miljøpark.
Dette er med til at understøtte Hillerød Kommunes fokus på både klimasikring og biodiversitet.

       
   

Mindske udledning af næringsstoffer

For at sikre naturen og miljøet omkring os har Hillerød Forsyning og vores ejere Hillerød Kommune etableret et nyt renseanlæg, som renser vores spildevand bedre end tidligere og mindsker dermed udledningen af næringsstoffer til Pøle Å, Arresø og Roskildefjord, som er der Hillerød Kommunes spildevand udledes.

Det nye renseanlæg er CO2 neutralt og netto-energiproducerende. Vi planlægger at udvide med rensning for medicinrester og særligt miljøfremmede stoffer. Hvilket er med til at sikre et minimalt aftryk på økosystemerne, når vi udleder det rensede spildevand.
Hillerød Forsyning arbejder derfor med verdensmål 14, som leder ind i kommunens strategi om bæredygtige byer.

       
   

Biodiversitet indtænkes i projekter

Hillerød Forsyning samarbejder med kommunen og andre samarbejdspartnere med at indtænke biodiversitet og et generelt fokus på naturen i mange af vores projekter.

       
   

Vi samarbejder og indgår partnerskaber

Gennem arbejdet i Symbiose Hillerød og med vores ejere Hillerød Kommune, er vi med til at arbejde for samarbejder på tværs af sektorer og virksomheder. Det kan nemlig have den fordel, at partnerskaberne kan opnå væsentlige miljøfordele ved fælles eller koordinerede anlægsaktiviteter.

Akutte driftsproblemer

Ved akutte problemer uden for normal åbningstid på driftsområderne vand, varme og spildevand kan du via vores hovednummer få kontakt til vagtpersonale.

48 23 10 00