Gå til indhold

Hillerød Forsyning reducerer mængden af uvedkommende vand i Nødebo

Uvedkommende vand er vand, som ikke hører hjemme i afløbssystemet, f.eks. indsivende grundvand, dræn- og tagvand i spildevandskloakken.

Undersøgelser, som Hillerød Forsyning har udført i det sidste halve år, viser, at afløbssystemet i dele af Nødebo er belastet af store mængder uvedkommende vand, som er dyrt både at pumpe og rense samt overbelaster vores bassiner og renseanlæg. En overbelastning, som giver uønskede overløb af spildevand til søer og åer.

Forsyningen forventer derfor at tætne det offentlige afløbssystem i løbet af efteråret 2020 i området vist på figuren nedenfor.

I uge 27 afholdte Hillerød Forsyning sammen Hillerød Kommune informationsmøder for grundejerne i det berørte område. Invitationerne blev sendt til e-Boks.

Her kan du se mere om 

Dagsorden og indhold på møderne

Oversigtskort - delområder (møderne blev afholdt i disse delområder for grunderejere i disse områder) 

Spildevandssystemet 

Kort over afvandingssystemet for dræn og regnvand i vedtægter for Landvindingslauget Nødebo–Holt Enge

Forslag til fremtidigt afvandingssystem

Du/I skal desuden være opmærksomme på, at ændring og nyetablering af dræn kan kræve en tilladelse fra vandløbsmyndigheden i Hillerød Kommune. Det kan du læse mere om på

Hillerød Kommunes hjemmeside, hvor der også er kontaktoplysninger til kommunens vandløbsmyndighed. 

Tætningen af spildevandskloakken kan bevirke, at grundvandet stiger lokalt i området. For at imødekomme dette har forsyningen udarbejdet et indledende forslag til inspiration for grundejerne til hvordan regn- og drænvand kan ledes til det lokale landvindingslaugs grøftesystem. Landvindingslauget Nødebo-Holt Enge har netop til formål at tilvejebringe og sikre afvandingsforhold, så arealerne i området kan udnyttes.

Baggrund
Projektet er iværksat jf. Hillerød Kommunes Spildevandvandsplan 2018-2021, bilag 15, Planlægningsprojekt 18 – ”Indsatsplan for uvedkommende vand” og Planlægningsprojekt 19 – ”Plan for spildevandssystemet i Nødebo”.

Formålet med projektet er at skabe et bæredygtigt afløbssystem, hvor vi kan håndtere spildevandet forsvarligt og forsyningens serviceniveau kan overholdes.

(Opdateret den 10. juli 2020)

Akutte driftsproblemer

Ved akutte problemer uden for normal åbningstid på driftsområderne vand, varme og spildevand kan du via vores hovednummer få kontakt til vagtpersonale.

48 23 10 00