Gå til indhold

Spildevandsplan 2013-2016

Spildevandsplan 2013-2016 blev vedtaget af Byrådet d. 30. april 2014. Det grundlæggende formål med spildevandsplanen er, at den skal give borgerne og erhvervslivet en grundig og overskuelig indføring i Hillerød Kommunes dispositioner på spildevandsområdet. Samtidig danner planen grundlag for, hvordan spildevandsområdet drives og administreres teknisk, miljømæssigt og økonomisk, i den periode planen gælder.

De to overordnede temaer i planen er regnvandsudfordringer og løsninger i ”gammel bydel” og ”ny bydel”.

Det skal fremhæves, at der i planen er fokus på klimatilpasning af kloaksystemet, som indebærer ændringer i form af:

 • separatkloakering af fælleskloakerede områder i bl.a. Østbyen, industrikvarterer i Vestbyen, Harløse, Ny Harløse, Strø, Sigerslevøster, Gørløse, områder i Skævinge, St. Lyngby/Meløse, Nr. Herlev og Uvelse/Lystrup
 • at minimere miljøbelastningen i recipienter samt forbedre hygiejniske forhold under ekstremregn
 • at tilpasse veje og rabatter til at kunne lede regnvand under ekstremregn - etablering af robuste regnvandsløsninger
 • at sikre gennemførligheden af målopfyldelsen af vandplanerne via reduktion af regnbaserede udledninger

I de nye byområder, som kommer i Hillerød Kommune i de kommende år, vil der blive stillet nye krav, men samtidig vil det også give nye muligheder for håndtering af vand og spildevand, som er fremtidssikret. Dette sker ved at; 

 • sikre regnvandshåndtering i nye byområdet samt byområder, hvor arealanvendelsen ændres markant
 • sikre, at regnvandshåndteringen tilgodeser behovet og ønsket om at anvende, tilbageholde og rense vandet lokalt, samt undgå utilsigtet hævning af grundvandsspejlet
 • der i Hillerød Syd skal reserveres områder til regnvandsforsinkelsesbassiner samt oversvømmelsesarealer til håndtering af ekstremregn.

Der er på nuværende tidspunkt flere små og et stort renseanlæg i kommunen. I Spildevandsplan 2013-2016 er det blevet fastsat, at der skal etableres et nyt renseanlæg i Hillerød Syd, og at de små renseanlæg i de mindre byområder samtidig skal forberedes til, at de kan blive nedlagt.

Bilag

 1. Oversigtsplan, kloakoplande, tegning nr. 100
 2. Indsatsområder, tegning nr. 200
 3. Oversigtsplan, tegning nr. 300
 4. Kloakoplande til Hillerød Centralrenseanlæg (nordlige del) og Gadevang Renseanlæg, tegning nr. 301
 5. Kloakoplande til Hillerød Centralrenseanlæg (sydlige del) og Hammersholt Renseanlæg, tegning nr. 302
 6. Kloakoplande til Nr. Herlev og Uvelse Renseanlæg, tegning nr. 303
 7. Kloakopland til Skævinge Renseanlæg, tegning nr. 304
 8. Kloakoplande med ejerforhold, tegning nr. 305
 9. Oversigt over det åbne land (sydlige del), tegning nr. 400
 10. Oversigt over det åbne land (nordlige del), tegning nr. 401
 11. Beskyttelseszoner, tegning nr. 500
 12. Beskyttelseszoner, tegning nr. 501
 13. Overdragelse af eksisterende fælles-private kloakker og private kloakker i fællesareal til Hillerød Kommunes kloakforsyning
 14. Bassiner
 15. Forklaring til skemaerne for oplande, udløb og renseanlæg
 16. Oplandsskemaer 2012
 17. Udløbsskemaer 2012
 18. Renseanlægsskemaer 2012
 19. Opsamling af regnvand fra tage til brug for wc-skyl og tøjvask
 20. DFVI-klasser fra målsætning
 21. Nedsivningspotentiale
 22. Miljøvurdering
 23. Grønt regnskab – Hillerød Spildevand A/S
 24. Notat om valg af regnserie

Tillæg

Tillæg nr. 1: Arealudpegning til bassiner, Stationsvej, Gørløse

 

Akutte driftsproblemer

Ved akutte problemer uden for normal åbningstid på driftsområderne vand, varme og spildevand kan du via vores hovednummer få kontakt til vagtpersonale.

48 23 10 00