Spildevand

Her kan du finde svar på de hyppigst stillede spørgsmål om Spildevand.

Hvis din kloak er stoppet, kan forstoppelsen ligge inde på din grund eller ude i den offentlige del af kloaknettet. Du kan finde ud af, hvor forstoppelsen ligger, ved at kigge i din skelbrønd. 

Er skelbrønden fuld af vand, kan spildevandet ikke løbe væk, og problemet ligger udenfor skel; altså i vores del af kloaksystemet. Er det tilfældet, skal du ringe til os på tlf.: 48 23 10 00, så vi kan finde og løse problemet.

OBS! Vær opmærksom på, at hvis fejlen ligger i det offentlige system, og du undlader at kontakte Hillerød Forsyning, så dækkes eventuelle omkostninger, du måtte have ved at have kontaktet andre firmaer, ikke af Hillerød Forsyning. 

Er skelbrønden tom for vand, ligger problemet i din del af kloaksystemet. Du kan i første omgang prøve at spule vand igennem med en haveslange. Hvis du ikke selv kan afhjælpe forstoppelsen, skal du kontakte et privat slamsugerfirma eller en autoriseret kloakmester. Udgiften hertil er for egen regning. 

Hvis du oplever, at kloakken jævnligt stopper til, er der formentlig tale om et brud eller en sætning, der skal repareres. En sådan reparation står en autoriseret kloakmester for.

Ledningsoplysninger

Hillerød Forsyning står for vedligeholdelse og den daglige drift af det offentlige ledningsnet. På denne side finder du information om, hvad du skal gøre, hvis du skal bruge ledningsoplysninger eller skal i gang med at grave.

Hvis du har et anlægsprojekt på din grund, som går mere end 0,5 m ned i jorden, skal du være opmærksom på, hvor dine forsyningsledninger ligger. 

Du hæfter nemlig selv for eventuelle skader på forsyningsledninger på vand, varme, kloak og el. Både el-, vand- og kloakstikledningen er din egen. Fjernvarmeledning tilhører fjernvarmen.

Du kan søge via forskellige kanaler:

LER (ledningsejerregister)
Ledningsejerregistret – LER er et landsdækkende register over alle landets ledningsejere. Når du søger i LER, får du en samlet oversigt over ledningsejere i det graveområdet du ønsker.

Formålet med LER er at undgå graveskader. Når ledningsoplysningerne er indhentet, skal der søges om gravetilladelse hos Hillerød Kommune.

Fordelen ved at søge i LER er, at du får oplysninger om

 • alle vores ledninger
 • ledninger fra andre forsyningsvirksomheder
 • Stofa, TDC og andre virksomheder

Du kan finde vejledninger og svar på andre spørgsmål her

Det elektroniske byggesagsarkivet

I elektroniske byggesagsarkiv finder du din byggesag. I byggesagen kan du se bygningstegninger, tidligere byggetilladelser mv. på din ejendom. Du finder også tegninger over kloakledninger på din grund.

 

Du kan forebygge mange problemer med kloakken, hvis du tænker over, hvad du skyller ud i toilettet, og hvad du kommer i dine afløb. Undgå at hælde fedt ud i køkkenvasken og skylle vatpinde, hygiejnebind ud i toilettet. 

Derudover er et godt råd at rense dine afløb og vandlåse ofte og fjerne blade i tagrender og nedløb for at undgå tilstopning. 

Se flere gode råd, til hvordan du kan undgå, at din kloak stopper til.

Hvis du har haft et brud på en vandinstallation, kan du søge om refusion. Vær dog opmærksom på, at der er en række regler, der skal være opfyldt for at kunne få refusion for vandspildet. Der ydes kun refusion på vand for ejendomme til boligformål. 

Vandbruddet i din vandinstallation skal blandt andet være skjult og ikke være løbet i kloak, og skaden skal være udbedret af en autoriseret VVS-installatør. 

Læs mere i vores vejledning og find et ansøgningsskema.

Ved kraftige regnskyl kan kloaksystemet blive overbelastet, så vandet stiger op af dine gulvafløb, men tilstopninger i kloaksystemet kan også give oversvømmelse.

Minimer risikoen for oversvømmelser

 • Kloakrør og kloakledninger fra huset kan være utætte eller for små – kontakt en autoriseret kloakmester.
 • Terrænet kan skråne, så overfladevandet løber ind mod huset i stedet for væk fra huset. Få en autoriseret kloakmester til at vurdere terrænet.
 • Hvis kældervæggen er fugtig, kan det skyldes, at den er utæt. Få en murermester til at kigge på den.
 • Det kan skyldes en forstoppelse, som enten kan ligge inde på egen grund eller ude i kommunens kloaknet.
 • Man kan få en autoriseret kloakmester til at installere et højvandslukke.

Rotter er smittebærere af alvorlige sygdomme. Det er derfor lovpligtigt, at du hurtigst muligt melder det til Hillerød Kommune, hvis du ser en rotte eller tegn på rotter - ligegyldigt om det er indenfor eller udenfor, eller om det er på et privat eller et offentligt område. 

ANMELD ROTTER

Bliv klogere på bekæmpelse af rotter.

Vi tømmer din bundfældningstanke (septik- og trixtanke) én gang om året ved helårsbeboelse og én gang hvert andet år ved sommerhuse. 

Se, hvornår vi tømmer på din adresse og læs mere om tømningsordningen.

Den del af kloakstikledningen, der ligger fra skellet på din ejendom og ud til hovedledningen i vejen, er derfor Hillerød Forsynings ejendom. Vores opgave er at vedligeholde den del af kloakstikledningen, der ligger udenfor privat grund. 

Du har som husejer ansvaret for alle installationer på din ejendom. Det gælder også for vedligeholdelse af kloakstikledningen fra dit hus og ud til skellet og for rensebrønden. Hvis du oplever en tilstopning på din private del af kloaksystemet, skal du udbedre problemet for egen regning. 

Kloaksystemer omfatter regn- og spildevandsledninger samt stikledninger til de enkelte ejendomme.

Læs mere om proceduren omkring afledning af regnvand på egen grund.

Som husejer kan du selv gøre noget for at vedligeholde sin kloak og hindre lugtgener, fugtskader og tilstopning både indendørs og udendørs.

Indendørs

 • Du bør regelmæssig tilse og rense dine gulvafløb, vandlåse og nedløbsbrønde.
 • Du kan få en autoriseret kloakmester til at installere et højvandslukke ved afløbet i kælderen for at forhindre oversvømmelser. Denne skal tilses jævnligt.
 • Hvis der lugter af kloak i huset, skal du hælde vand i kloakken, da lugten kan skyldes en udtørret vandlås.
 • Undgå at hælde fedt i dit afløb. Når det størkner, kan det give tilstopninger. Hæld i stedet fedtet i en tom mælkekarton og smid det i affaldsbeholderen. Det er en god idé at hælde kogende vand i vasken en gang i mellem for at skylle igennem.
 • Hæld aldrig rester af medicin, olie, opløsningsmidler og andet miljøfarligt affald i kloakken.
 • Skyl ikke bleer, hygiejnebind, vatpinde osv. ud i toilettet. Kom det i stedet i din affaldsbeholder.

Udendørs

 • Det er en god ide at rense tagrenderne hvert efterår, så du undgår, at nedløbsrørene tilstoppes.
 • Sørg for at dine brønde er nemme at komme til. Undgå derfor at dække dem til med jord, fliser el. lign.
 • Du bør også rense dine sandfang for blade, sand og småsten mm., så disse ting ikke skylles videre ud og stopper ledningerne

Akutte driftsproblemer

Ved akutte problemer uden for normal åbningstid på driftsområderne vand, varme og spildevand kan du via vores hovednummer få kontakt til vagtpersonale.

48 23 10 00