Gå til indhold

Regler og klage

Tilslutning af og forsyning med vand sker på baggrund af de vilkår, der er fastsat i det gældende regulativ.

Regulativ

Hillerød Byråd vedtog den 27. august 2014 ”Regulativ for Hillerød Vand A/S”, som trådte i kraft den 28. august 2014. Samtidig ophæves det tidligere regulativ af 1. oktober 2010. Regulativet kan til enhver tid erstattes af et nyt regulativ, der er udarbejdet i medfør af vandforsyningsloven.

Klage

Forbrugerklagenævnet kan behandle klager fra forbrugere over Hillerød Vands afgørelser, herunder om overholdelse af regulativets bestemmelser, hvorvidt opkrævning af takster m.v. sker i overensstemmelse med regulativet, forældelse af fordringer, konsekvensen af fejl på en vandmåler samt fortolkning af takstbladets overensstemmelse med regulativet.

Forbrugere kan indbringe klager vedrørende tvister med Hillerød Vand for:

Center for klageløsning og Forbrugerklagenævnet
Nævnenes Hus
Toldboden 2
8800 Viborg
www.naevneneshus.dk

Denne klageadgang er fastsat i forbrugerklagelovens kapitel 5 om mediation. Dette koster 100 kr., som ikke tilbagebetales. Er der ikke fundet en mindelig løsning ved mediation, kan der klages til Forbrugerklagenævnet. Dette koster 400 kr. Dette beløb tilbagebetales, hvis klageren får medhold.

Erhvervs- og vækstministeren kan fastsætte beløbsmæssige over- og undergrænser m.v. for størrelsen på det omtvistede beløb, som betingelse for indbringelse af klager. Læs nærmere herom på www.naevneneshus.dk

Love

Bekendtgørelser

Vejledning

Akutte driftsproblemer

Ved akutte problemer uden for normal åbningstid på driftsområderne vand, varme og spildevand kan du via vores hovednummer få kontakt til vagtpersonale.

48 23 10 00