Gå til indhold

Vand

Her kan du finde svar på de mest hyppige spørgsmål om Vand.

Har du pludselig ingen vand i husstanden, kan det skyldes, at vi udfører ledningsarbejde i dit lokalområde. 

Det er også en god ide at undersøge: 

 • om der er andre – naboer eller omkringboende, der også mangler vand
 • om det er både koldt og varmt vand, der mangler
 • om vandfilteret (perlatoren) på vandhanen er stoppet 

Har du pludselig ingen vand i husstanden, er du velkommen til at kontakte os på tlf.: 48 23 10 00 (også uden for almindelig åbningstid). 

Ved driftsforstyrrelser i vandforsyningen vil de berørte kunder få direkte besked via vores SMS-service, hvis du er registreret i vores system.

Hvis dit rene vasketøj er blevet rødt, skyldes det normalt, at der har været rust i vandet. Det er et forbigående problem, og vandet er ikke sundhedsskadeligt. 

Er ulykken sket, kan denne opskrift til at rense tøjet bruges: 

 • Tøjet lægges i blød i citronsyre fra ½ time til et døgn efter behov. 100 gram citronsyre pr. 10 liter vand – så varmt vand, som tøjet tillader.
 • Skyl tøjet godt igennem i blandingen (brug gummihandsker) og skyl efter i rent vand. Skyl færdigt i vaskemaskinen.
 • Vær opmærksom på, at syren i nogle tilfælde kan skade tøjets farver og angribe lynlåse og knapper af metal.
 • Derefter vaskes tøjet normalt.

Det kan betale sig at spare på vandet. Det er både godt for miljøet og din pengepung – uden at det går ud over din komfort. Almindelig omtanke i hverdagen kan nedsætte dit vandforbrug med 10-20 procent. Et løbende toilet er for eksempel i 95% af tilfældene grunden til et forhøjet forbrug. 

Her giver vi dig nogle råd til, hvordan du let kan spare på dit vandforbrug. 

Spar vand på badeværelset

 • Tag brusebad i stedet for karbad. Et karbad koster nemt 200 liter vand, mens du kun bruger ca. 35 liter med et brusebad.
 • Køb en sparebruser. Så bruger du kun 6-12 liter vand i minuttet - halvt så meget som en almindelig bruser.
 • Sluk for vandet, mens du sæber dig ind – og prøv at tage korte bade.
 • Lad ikke vandet løbe, mens du børster tænder – det er dyrt og unødvendigt. Brug i stedet et vandkrus ved tandbørstningen.
 • Vælg et vandbesparende toilet. Så bruger du kun 3 liter på et lille skyl og 6 på et stort. Til sammenligning bruger lavtskyllende toiletter 6-9 liter pr. skyl, og ældre toiletter bruger op til 15 liter, hver gang du trækker ud. 

Effektiv opvask og tøjvask

 • Du behøver ikke skylle af, før du fylder opvaskemaskinen – nøjes med at skrabe madrester af.
 • Klar opvasken i en balje i stedet for under en rindende hane.
 • Fyld vaske- og opvaskemaskinerne helt op og brug korte/spare programmer ved den lavest mulige temperatur. Det sparer både vand og strøm, og samtidig slider du mindre på maskinerne og skåner miljøet.
 • Drop forvasken og spar vand, når du vasker tøj.
 • Undersøg vand- og elforbruget, når du skal købe ny vaske- eller opvaskemaskine.

Hillerød Forsyning har ca. 6.500 vandmålere monteret hos vores kunder, hvorfra vi afregner vandforbruget. Vi har i øjeblikket tre typer af vandmålere. 

Klik på billedet af den måler, du har, og find en vejledning til brug af måleren - indtil videre dog kun Multical 41, 61 of 62.

 • Den nyeste type vandmåler måler efter magnetisk induktiv måleprincip, hvor en svag strøm sendes gennem vandet. Der måles på det magnetfelt, der dannes.

 • Den tidligere anvendte vandmåler måler med ultralyd, hvor der sendes en lydbølge gennem vandet, og forsinkelsen på lyden måles.

    
 • De første vandmålere, der blev anvendt, var mekaniske vandmålere. Måleprincippet er. at der afmåles en vandmængde i et roterende kammer. Denne type vandmåler vil blive udskiftet over de kommende år.

   

Ledningsoplysninger

Hillerød Forsyning står for vedligeholdelse og den daglige drift af det offentlige ledningsnet. På denne side finder du information om, hvad du skal gøre, hvis du skal bruge ledningsoplysninger eller skal i gang med at grave.

Hvis du har et anlægsprojekt på din grund, som går mere end 0,5 m ned i jorden, skal du være opmærksom på, hvor dine forsyningsledninger ligger. 

Du hæfter nemlig selv for eventuelle skader på forsyningsledninger på vand, varme, kloak og el. Både el-, vand- og kloakstikledningen er din egen. Fjernvarmeledning tilhører fjernvarmen.

Du kan søge via forskellige kanaler:

LER (ledningsejerregister)
Ledningsejerregistret – LER er et landsdækkende register over alle landets ledningsejere. Når du søger i LER, får du en samlet oversigt over ledningsejere i det graveområdet du ønsker.

Formålet med LER er at undgå graveskader. Når ledningsoplysningerne er indhentet, skal der søges om gravetilladelse hos Hillerød Kommune.

Fordelen ved at søge i LER er, at du får oplysninger om

 • alle vores ledninger
 • ledninger fra andre forsyningsvirksomheder
 • Stofa, TDC og andre virksomheder

Du kan finde vejledninger og svar på andre spørgsmål her

Det elektroniske byggesagsarkivet

I elektroniske byggesagsarkiv finder du din byggesag. I byggesagen kan du se bygningstegninger, tidligere byggetilladelser mv. på din ejendom. Du finder også tegninger over kloakledninger på din grund.

 

Din vandmåler kan afsløre, om der er skjulte lækager, eller der sker vandspild fra din installation:

 • Sørg for at alt vand i husstanden er slukket. Husk at vaske- eller opvaskemaskinen ikke må køre.
 • Gå ud til din måler, og se om der løber vand igennem den.
 • Hvis der løber vand igennem, bør du kontakte en VVS-installatør.

Find nedenfor en vejledning til, hvordan du ser det aktuelle forbrug på din vandmåler. Du kan også klikke på billederne og finde en mere udførlig vejledning - indtil videre dog kun Multical 41, 61 of 62.

Iperl

Det aktuelle forbrug vises i nederste venstre hjørne (grøn firkant), f.eks. et toilet der løber.

Kamstrup Multical 41, 61 og 62

Det aktuelle forbrug vises ved at trykke to gange på pilen (grøn firkant). I denne visning vises det aktuelle forbrug i L/h. Hvis der står et tal højere end 0 L/h, har du en utæthed.

  

Mekanisk vandmåler

Der sidder et såkaldt stjernehjul i midten, som skal stå stille, når der ikke er noget forbrug.

 
    

Målerne skal udskiftes eller sendes til stikprøvekontrol hvert 9. år. Stikprøvekontrollen foregår ved, at man betaler for at sende 10% af målerne (dog minimum 5 stk.) til test hos et akkrediteret målerlaboratorium. Afhængig af målernes stand afgør laboratoriet, om resten af målerne kan sidde i yderligere 4 til 9 år.

Opdager du, at din vandmåler ikke registrerer dit forbrug længere, skal du ringe til os på tlf.: 48 23 10 00.

Hvis du har haft et brud på en vandinstallation, kan du søge om refusion. Vær dog opmærksom på, at der er en række regler, der skal være opfyldt for at kunne få refusion for vandspildet. Der ydes kun refusion på vand for ejendomme til boligformål.

Vandbruddet i din vandinstallation skal blandt andet være skjult og ikke være løbet i kloak, og skaden skal være udbedret af en autoriseret VVS-installatør. 

Læs mere i vores vejledning og find et ansøgningsskema.

Vi stiller store krav til det vand, der kommer ud af din vandhane, da vand er livsnødvendigt for os og er et vigtigt levnedsmiddel. 

Det er vigtigt, at vandkvaliteten er høj, for ellers er vandet usundt at drikke og bruge i husholdningen. Det er vores fælles ansvar, at vi ikke forurener undergrunden med sprøjtegifte og kemikalier. Vi kontrollerer, at vandets kvalitet lever op til Miljøstyrelsens krav om god vandkvalitet. 

Uanset hvor du får vand fra i Hillerød Kommune, kan du se vandkvaliteten for det enkelte vandværk på GEUS hjemmeside

Grundvandet i Hillerød Kommune er i en god kvalitet. Vi tager ofte prøver af vores vand for at sikre, at det lever op til de fastsatte krav i henhold til den til enhver tid gældende drikkevandsbekendtgørelse. Læs mere her.

Hvis du gerne vil vide, hvad de enkelte parameter betyder, kan du læse mere her.

Vandets hårdhed er et mål for, hvor stort kalkindholdet er i vandet. Hårdheden afhænger af forskellige lokale forhold og varierer meget fra område til område. Vandet fra Hillerød Forsyning har en hårdhed på 12-18 dH, hvilket betegnes som ”temmelig hårdt”.

Hårdheden måles i grader, hvor enheden angives ”grader dH”, som står for ”deutsche harder”. 

1 grad dH = 1 liter vand indeholder 1 mg kalk. 

Hårdhed [°dH] Inddeling i Danmark

0-4 Meget blødt
4-8 Blødt
8-12 Middelhårdt
12-18 Temmelig hårdt
18-24 Hårdt
24-30 Meget hårdt
>30 Særdeles hårdt

 

Sådan producerer vi drikkevand. 

1. Boring

I boringen pumper vi grundvandet op fra de vandholdige lag i jorden. I Hillerød ligger disse lag ca. 50 meter under jordoverfladen. 

2. Iltning

Når grundvandet er pumpet op fra jorden, kaldes det for råvand. Råvandet indeholder bl.a. svovlbrinte, jern og mangan. Svovlbrinte lugter som rådne æg og får vandet til at smage dårligt. På vandværket fjernes svovlbrinten ved at puste luft i vandet. Jern- og manganforbindelserne iltes, så de omdannes til forbindelser, der kan fjernes fra vandet.

Iltningen er også nødvendig for at drikkevandet får en god og frisk smag. 

3. Filtrering

Efter beluftningen bliver vandet filtreret gennem filtre, der består af flere lag sand og grus. Ved at filtrere vandet fjerner vi jern og mangan. Vandet er nu blevet til rent drikkevand. 

Når filtrene har været brugt i en periode, skyller vi dem rene for jern- og manganholdigt slam. 

4. Ud til din vandhane

Når vandet er blevet iltet og filtreret på vandværket, er det rene drikkevand parat til at blive sendt ud til vores kunder gennem vores net af vandledninger, som har en samlet længde på ca. 220 km – næsten lige så langt som fra Hillerød til Middelfart!

Vandledningsnettet er opdelt i 6 trykzoner, som er områder, hvor trykforholdene er tilpasset, hvor højt området er beliggende over havets overflade. Trykket tilføres fra pumperne på vandværkerne og trykforøgerstationer. 

Derudover har vi en højdebeholder til at opbevare ekstra drikkevand i. De kan tilsammen rumme 1.800 m3 vand. Som navnet antyder, er højdebeholderen placeret højt i landskabet. På den måde skal vandet løbe lidt ned ad bakke, så tyngdekraften kan hjælpe med at få det ud til vores kunder.

Hvis du har kobber-installationer, kan du risikere, at kobber opløses i vandet. Kobber kan sætte sig som blågrønne aflejringer i el-kedler, toiletter, håndvaske. Indholdet af kobber vil være størst, hvis der ikke er løbet vand gennem rørene i længere tid.

Skyl derfor altid vandhanen igennem, så er vandet også koldt, når du drikker det.

Det er ikke sundhedsfarligt, men ubehageligt, hvis dit kolde vand er rødbrunt, uklart eller misfarvet. Det skyldes for det meste forstyrrelser i ledningsnettet på grund af blandt andet reparationsarbejde, der får kalk og jern til at løsne sig fra ledningen. Det kan også skyldes et ekstraordinært stort forbrug.

Vandet bliver brunt pga. okker (mineraler som ophober sig i røret over tid)dette kan blive revet løst, når flowet i rørene ændres, som f.eks. når vi åbner og lukker for vandet, pga. arbejde på ledningsnettet.

Okker er ikke farligt, men der ser urent ud. (kan dog misfarve hvidt tøj)

Der er 2 måder at afhjælpe problemet på :

 • Man lader vandet løbet 20-30 minutter med højt flow. (skyller installationen)
 • Man giver installationen ro natten over. (okkeren falder til bunds og der kommer kun lidt med ud dagen efter)

Det er forskelligt hvad der virker bedst, og hvor.

Nogen gange kan der være okker i vandet i et par dage, selvom man skyller og/eller giver det ro.

Hvis dit vand er hvidt, er det formentlig, fordi der er luftbobler i vandet. Luftboblerne skyldes reparationsarbejde på vandledningen i ejendommen eller i gaden. Hvidt vand er ikke sundhedsskadeligt. Prøv at fylde en kande med hvidt vand, og du vil opleve, at boblerne forsvinder, og vandet bliver klart.

Lugten af 'rådne æg' (svovlbrinte) kommer normalt fra det varme vand. Lugten opstår enten på grund af manglende vedligeholdelse af varmtvandsanlægget eller et overdimensioneret anlæg. 

Dårlig lugt kan også skyldes, at vandet i vandlåsen i et afløb er fordampet, så der er direkte adgang fra kloaknettet.

Hvis vandet i koldtvandshanen er varmt, hænger det ofte sammen med, at afstanden mellem varmt- og koldtvandsrørene i husets installation ligger for tæt. Det varme vand i varmtvandsrørene afgiver varme til det kolde vand. Du kan isolere rørene for at få det gode kolde vand.

Hvis du ikke har nok tryk nok på dit vand, kan det muligvis skyldes følgende tre ting:

 • Mangler der tryk på alle haner, kan det skyldes reparation internt i ejendommen, eller en afbrydelse af vandforsyningen i det offentlige ledningsnet.
 • Mangler der tryk på en enkelt vandhane, kan det skyldes urenheder i filteret (kaldet perlator) i hanen, kalk i rørene eller vandsparen.
 • Har du lige fået renoveret dit badeværelse, kan du have fået armatur i for høj trykgruppe. Især beboere på 4. og 5. sal kan have behov for armaturer i laveste trykgruppe.

Hvis du bor i en større ejendom, er det en god idé at tage kontakt til viceværten, der kan tjekke vandinstallationen.

I Hillerød Kommune findes der tre vandværker, som ejes af Hillerød Forsyning, samt 16 private vandværker. 

Søg på din adresse og se, hvor du får dit vand fra.

Hillerød Forsyning leverer dit drikkevand gennem et net af vandledninger. Fra de gennemgående vandledninger ude i vejen går der ledninger ind til den enkelte ejendom.

Hillerød Forsyning ejer den del af vandledningen – kaldet stikledning – der går fra hovedledningen i vejen og hen til skel. 

Fra skel og ind til din ejendom kaldes ledningen en jordledning, og den skal du som grundejer selv vedligeholde, og den er din ejendom. 

Din vandmåler ejes dog af Hillerød Forsyning og må kun udskiftes af os. Måleren skal til stadighed være let at aflæse og udskifte.

Vandmåler

Bor du i egen bolig og modtager vand og direkte afregning fra Hillerød Forsyning, skal du aflæse din vandmåler, når du flytter, og sende aflæsningen til vores kundeservice. Udfyld vores Flytteformular

Vær opmærksom på, at vi ikke afregner lejere, fordi den tinglyste ejer hæfter for betaling af vand. 

Hillerød Forsyning påtager sig ikke administration af vandregnskab m.v., når en ejendom udlejes eller skifter lejere.

Kun lejere og andelshavere m.fl. i bebyggelser med flere boligenheder, særskilte vandmålere og udvendige stophaner, som allerede nu modtager aflæsningskort og regninger fra Hillerød Forsyning, skal sørge for at melde flytning gennem ejendommens administration.

Har du en af de mekaniske vandmålere, sender vi i december et selvaflæsningskort til dig og du kan indberette ved at returnere kortet eller via internet. 

Hillerød Varme og Hillerød Vand har normalt leveret månedlige aflæsninger af vores fjernaflæste målere.
Dette vil pr. den 1/7 2020 ikke mere være muligt, idet vores aflæsningssystem ikke længere understøtter dette.

Fremadrettet vil aflæsningerne derfor ske kvartalsvis.

Vi arbejder på igen, at kunne understøtte de månedlige aflæsninger, men vi har p.t. ikke en dato for dette.

Såfremt du har behov for en aflæsning, henviser vi til, at du selv foretager en aflæsning af din måler. Er dette ikke muligt, så kan du kontakte os, så vil vi være behjælpelig med dette så vidt muligt.

Vandprisen består af en forbrugsafgift, fast afgift, statsafgifter, afledningsafgift og moms, alt dette kalder vi den forbrugeroplevet pris. I Hillerød Forsyning får du vand og spildevand afregnet på den samme faktura. 

Se vores priser.

Sikkerhedsstyrelsen har lavet en hjemmeside med, hvad du selv må lave som uautoriseret person.

Akutte driftsproblemer

Ved akutte problemer uden for normal åbningstid på driftsområderne vand, varme og spildevand kan du via vores hovednummer få kontakt til vagtpersonale.

48 23 10 00